THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2016 /QĐ, THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

-
*

*
*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Thông báo tuyển chọn dụng công chức, viên chức Tổng viên Thống kê năm 2016

Phụ lục 1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016, của các đơn vị thuộc phòng ban Tổng viên Thống kê

Phụ lục 2. Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức năm 2016 của các đơn vị sự nghiệp trực nằm trong Tổng cục Thống kê

Phụ lục 3a. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2016 của những Cục thống kê lại tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương đăng ký tuyển dụng theo vị trí câu hỏi làm của nhà hoặc chi cục thống kê trực ở trong Cục

Phụ lục 3b.Chỉ tiêu tuyển chọn dụng công chức năm năm nhâm thìn của những Cục thống kê tỉnh, tp trực thuộc tw đăng ký một số trong những vị trí tuyển chọn dụng theo vị trí việc làm tại đưa ra cục thống kê lại trực thuộc Cục

Phụ lục 3c. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm năm 2016 của những Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc tw không đk vị trí tuyển dụng theo vị trí bài toán làm

Phụ lục 4. Mẫu mã đơn đăng ký dự tuyển chọn dụng công chức, viên chức năm 2016Các tin sẽ đăng
gso.gov.vn

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 18/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC CƠ quan liêu NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Tuyển dụng viên chức 2016

ban hành kèm theo ra quyết định này hình thức về tuyển dụng viênchức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ban ngành nhà nước thức giấc Phú Yên.

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc những Sở, Ban, ngành tỉnh;Chủ tịch UBND những huyện, thị xã, tp và Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng cóliên quan căn cứ đưa ra quyết định này thi hành.

Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6năm 2016./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - bộ Nội vụ; - bộ Tư pháp (Cục đánh giá văn bản); - sở tại Tỉnh ủy; - sở tại HĐND tỉnh; - chủ tịch, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - các Sở: Nội vụ, tứ pháp; - Chánh, PVP ubnd tỉnh; - Trung trung ương TTCB; - Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Văn Trà

QUY ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này mức sử dụng về hình thức, thẩm quyền,điều kiện và quy trình tuyển dụng viên chức trong những đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc phòng ban nhà nước thức giấc Phú im (sau phía trên viết tắt là đơn vị chức năng sự nghiệp cônglập).

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng so với các đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập (kể cả các đơn vị từ bỏ chủ kinh phí hoạt động), gồm:

1. Những đơn vị sự nghiệp công lập trực trực thuộc UBNDtỉnh: Đài vạc thanh - Truyền hình, các Trường Đại học, Cao đẳng, trường chuyênnghiệp, Ban làm chủ Khu nntt ứng dụng technology cao Phú Yên, những Ban Quảnlý dự án chuyên ngành và các đơn vị có tên gọi không giống được ubnd tỉnh thành lập.

2. Những đơn vị sự nghiệp trực thuộc những Sở, Ban,ngành thuộc ubnd tỉnh, gồm: những Trường trung học tập phổ thông, Trung tâm, căn bệnh viện,Trạm, Trại, Đội, Ban cai quản dự án và tổ chức triển khai sự nghiệp mang tên gọi khác.

3. Những đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thịxã, thành phố: Đài Truyền thanh - Truyền hình; những Trường trung học cơ sở, Trườngtiểu học, ngôi trường mầm non; những Trung tâm, Trạm, Trại, Đội, Ban cai quản dự án vàtổ chức sự nghiệp có tên gọi khác tay chân huyện.

4. Các tổ chức Hội đặc thù được giao biên chế sựnghiệp theo quy định.

Điều 3. Yêu thương cầu so với việctuyển dụng viên chức

1. Đảm bảo cách thức tuyển dụng viên chức theoquy định của nguyên tắc Viên chức và những quy định của nhà nước tất cả liên quan.

2. Vấn đề tuyển dụng viên chức nên đúng thẩm quyền,quy trình, trình trường đoản cú và tương xứng với hình thức tuyển dụng.

3. Bài toán tuyển dụng viên chức chỉ được thực hiệnkhi đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tất cả Đề án vị trí bài toán làm, chiến lược tuyển dụng vàđược cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

4. Đối với việc tuyển dụngviên chức giáo viên, chỉ thực hiện việc tuyển dụng hồ hết thí sinh có bởi tốtnghiệp đào tạo Cao đẳng (đối với bậc đái học với trung học cơ sở), Đại học hệchính quy với xếp các loại từ trung bình tương đối trở lên. Thí sinh gồm bằng tốt nghiệp Đạihọc hệ từ bỏ xa hoặc vừa học vừa làm, nhưng gồm bằng cao đẳng hệ thiết yếu quy xếp loạitừ trung bình hơi trở lên thì được tham gia kỳ tuyển chọn dụng, tuy vậy chỉ được tham dựtuyển dụng ở ngạch viên chức giáo viên tất cả yêu ước trình độ xuất sắc nghiệp Cao đẳng.

5. Vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng viên chức, đượcthực hiện tại theo các quy định hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNGVIÊN CHỨC

Điều 4. Hình thức, thẩm quyềntuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng viên chức

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thôngqua thi tuyển hoặc xét tuyển (kể cả xét tuyển đặc cách).

2. Thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức

Các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị chức năng sự nghiệp trựcthuộc ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ; UBND các huyện,thị xã, thành phố là ban ngành được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực thuộc thẩmquyền làm chủ theo hiện tượng này;

Trường hợp những cơ quan, đơn vị chức năng được giao thẩmquyền tuyển chọn dụng viên chức nhưng không thể tự tổ chức triển khai việc thi tuyển, xét tuyểnthì đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai việc thi tuyển, xét tuyển phổ biến toàn tỉnh. Văn bảnđề nghị tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị trình ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nộivụ. Sở Nội vụ có nhiệm vụ tổng hợp, kiến tạo kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhândân thức giấc để tổ chức triển khai tuyển dụng viên chức theo quy định ở trong nhà nước.

Điều 5. Quy trình tuyển dụngviên chức

1. Planer tuyển dụng viên chức

Các cơ quan, đơn vị chức năng được giao thẩm quyền tuyển dụngviên chức chế tạo và phát hành kế hoạch tuyển dụng của cơ quan, đơn vị, giữ hộ Sở
Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Nội dung Kế hoạch theo Phụ lục banhành kèm phép tắc này.

2. Thông báo tuyển dụng

3. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển

a) ban ngành được giao thẩm quyền tuyển dụng viênchức tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển chọn theo chiến lược đã ban hành.

b) Sở Nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành việcthi tuyển, xét tuyển viên chức do ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

4. Phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển, niêmyết công dụng và chào đón đơn phúc khảo của fan dự tuyển

a) phòng ban được giao thẩm quyền tuyển chọn dụng viênchức phê duyệt hiệu quả thi tuyển, xét tuyển viên chức vì mình tổ chức.

b) quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê chăm nom kếtquả thi tuyển, xét tuyển do ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; tác dụng trúng tuyển so với trườnghợp xét tuyển đặc cách.

c) Niêm yết tác dụng và mừng đón đơn phúc khảo củangười dự tuyển

Thực hiện việc niêm yết tác dụng thi tuyển, xéttuyển và đón nhận đơn phúc khảo của bạn dự tuyển theo giải pháp tại Điều 17 của

5. Thông báo kết quả trúng tuyển, quyết định tuyểndụng

Điều 6. Thi tuyển chọn viên chức

1. Điều kiện đăng ký tuyển sinh tuyển viên chức

a) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng điều kiệnđăng cam kết dự tuyển theo cơ chế tại Điều 1 Thông tứ số 15/2012/TT- BNV;

b) Cơ quan, đơn vị chức năng được giao thẩm quyền tuyển dụngviên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu ước của vị trí việc làmnhưng không được trái với hình thức của luật pháp và nên được phương pháp cụ thểtrong kế hoạch tuyển dụng.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh tuyển viên chức

a) Đơn đăng ký dự tuyển chọn viên chức theo mẫu mã số 1 ban hành kèm theo Thông bốn số 15/2012/TT-BNV;

b) bản Sơ yếu lý kế hoạch tự thuật có chứng thực củacơ quan bao gồm thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) bản sao những văn bằng, chứng từ và công dụng họctập (có bệnh thực) theo yêu mong của địa điểm dự tuyển. Ngôi trường hợp tất cả văn bằng docơ sở đào tạo nước ngoài cấp bắt buộc được công bệnh dịch thuật quý phái tiếng Việt;

d) Giấy hội chứng nhận sức khỏe còn quý hiếm sử dụngdo cơ sở y tế đủ đk được khám sức mạnh theo quy định của cục Y tế hướngdẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu tiên trongtuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứngthực;

e) các tài liệu không giống có tương quan theo yêu mong củavị trí bài toán làm đối với trường thích hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai tuyển dụng viên chứccó bổ sung điều kiện dự tuyển theo nguyên lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 6Quy định này.

3. Nội dung và vẻ ngoài thi; điều kiện miễn thimột số môn; phương pháp tính điểm; xác minh người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viênchức:

Thực hiện tại theo biện pháp tại Điều 7, Điều 8, Điều9, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP với Điều 4, Điều 5 Thông tứ số15/2012/TT-BNV .

4. Hội đồng tuyển dụng viên chức

a) Hội đồng thi tuyển viên chức của tỉnh vày Chủ tịch
UBND tỉnh giấc quyết định thành lập và hoạt động theo kiến nghị của người có quyền lực cao Sở Nội vụ, có 05 hoặc07 thành viên, bao gồm:

- chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh;

- 02 Phó chủ tịch Hội đồng, trong các số ấy Phó chủ tịchthường trực là chỉ huy Sở Nội vụ; Phó quản trị còn lại là thủ trưởng cơ quan,đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức;

- các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở,ngành, UBND những huyện, thị xã, thành phố có liên quan;

- Ủy viên kiêm thư cam kết Hội đồng là lãnh đạo Phòngchuyên môn có chức năng tham mưu về công tác làm việc tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Nộivụ.

b) Hội đồng tuyển chọn dụng viên chức của những sở,ban, ngành tỉnh, UBND những huyện, thị xã, tp do bạn đứng đầu các sở,ngành, quản trị UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập. Hội đồng có05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- quản trị Hội đồng là lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh;lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- 02 Phó quản trị Hội đồng, trong các số ấy Phó chủ tịchthường trực là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực trực thuộc có liên quan (đối với những sở,ban, ngành tỉnh); Trưởng chống Nội vụ (đối với ubnd huyện, thị xã, thành phố);

- các Ủy viên: Trưởng phòng tổ chức triển khai cán cỗ hoặc
Chánh văn phòng công sở sở, ban, ngành tỉnh và người có chuyên môn, nhiệm vụ liên quanđến vị trí tuyển dụng;

- Ủy viên kiêm Thư cam kết Hội đồng là công chức phụtrách công tác tổ chức triển khai cán bộ của những sở ngành hoặc chống Nội vụ huyện, thị xã,thành phố.

c) Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giaoquyền tự công ty theo cách thức tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 của chế độ Viên chức, ngườiđứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ra đời Hội đồng tuyển chọn dụngviên chức của đơn vị mình. Hội đồng gồm 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- chủ tịch Hội đồng là tín đồ đứng đầu hoặc cấpphó của tín đồ đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phó quản trị Hội đồng là fan phụ trách côngtác tổ chức triển khai cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là bạn giúp việcvề công tác tổ chức cán cỗ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- những Ủy viên không giống là những người dân có chăm môn,nghiệp vụ liên quan đến địa điểm tuyển dụng.

d) Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng tuyển chọn dụngviên chức:

Thực hiện nay theo điều khoản tại Khoản 3 Điều 6 của
Nội vụ phát hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển chọn viên chức; quy định thi thăng hạngchức danh nghề nghiệp đối với viên chức cùng Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạngchức danh nghề nghiệp đối với viên chức (gọi tắt là Thông tư số16/2012/TT-BNV).

5. Tiêu chuẩn thành viên Ban đề thi

a) tiến hành theo luật pháp tại Điều 3 Quy chếthi tuyển, xét tuyển chọn viên chức ban hành kèm theo Thông tứ số 16/2012/TT-BNV ;

b) Trường vừa lòng cơ quan, đơn vị chức năng được giao thẩm quyềntuyển dụng viên chức không tồn tại hoặc thiếu người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểma Khoản này nhằm tham gia Ban đề thi thì được ký hợp đồng với tổ chức, cá thể cóđủ tiêu chuẩn tham gia Ban đề thi.

6. Tiêu chuẩn chỉnh thành viên Ban chấm thi

a) tiến hành theo lao lý tại Điều 6 Quy chếthi tuyển, xét tuyển chọn viên chức phát hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ;

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng được giao thẩm quyềntuyển dụng viên chức không có hoặc thiếu người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điểma Khoản này thâm nhập Ban chấm thi thì được cam kết hợp đồng cùng với tổ chức, cá thể cóđủ tiêu chuẩn tham gia Ban chấm thi.

Điều 7. Xét tuyển viên chức

1. Điều kiện đk dự xét tuyển chọn viên chức: Thựchiện theo điều khoản tại Khoản 1 Điều 6 của điều khoản này.

2. Hồ nước sơ đk dự xét tuyển: triển khai theoquy định tại Khoản 2 Điều 6 của hiện tượng này.

3. Ngôn từ xét tuyển chọn viên chức; cách tính điểm;xác định fan trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chọn viên chức: triển khai theo quy địnhtại Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Về bề ngoài xéttuyển trải qua việc kiểm tra, tiếp giáp hạch về năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệpvụ của tín đồ dự tuyển.

4. Hội đồng xét tuyển viên chức:

a) yếu tắc Hội đồng triển khai theo nguyên tắc tại
Khoản 4 Điều 6 của điều khoản này.

b) Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng xét tuyểnviên chức:

Thực hiện theo hình thức tại Khoản 3 Điều 6 của Nghịđịnh số 29/2012/NĐ-CP và Điều 22 của quy định thi tuyển, xét tuyển viên chức banhành tất nhiên Thông tư số 16/2012/TT-BNV ;

5. Ban kiểm tra, tiếp giáp hạch:

a) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm tra, ngay cạnh hạch:Thực hiện tại theo qui định tại Khoản 3 Điều 23 của quy chế thi tuyển, xét tuyểnviên chức phát hành kèm theo Thông tứ số 16/2012/TT-BNV .

Xem thêm: Tìm việc làm, tuyển dụng mesa group tuyển dụng, cn công ty tnhh dv & tm mesa

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ban kiểmtra, gần kề hạch tiến hành theo vẻ ngoài tại Điều 23 của quy chế thi tuyển, xéttuyển viên chức phát hành kèm theo Thông tứ số 16/2012/TT-BNV .

c) ngôi trường hợp không tồn tại hoặc thiếu tín đồ đủ tiêuchuẩn vẻ ngoài tại Điểm a Khoản này nhằm tham gia Ban kiểm tra, cạnh bên hạch thì cơquan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức rất có thể ký hợp đồng cùng với tổchức, cá thể có đủ tiêu chuẩn tham gia Ban kiểm tra, tiếp giáp hạch.

Điều 8. Xét tuyển đặc cáchviên chức

1. Căn cứ nhu cầu công việc,người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyểnđặc cách đối với người dự tuyển tất cả đủ các điều kiện biện pháp tại Điều 7 của Thôngtư số 15/2012/TT-BNV , ví dụ như các trường hợp: Người tốt nghiệp đại học hệchính quy, xếp nhiều loại giỏi; người tốt nghiệp thạc sĩ (nhưng bậc đại học phải đàotạo hệ thiết yếu quy); fan có kinh nghiệm tay nghề công tác, người có tài năng, năng khiếuđặc biệt theo chính sách tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP… những trường hòa hợp này cótrình độ đào tạo tương xứng với vị trí việc làm buộc phải tuyển.

2. Hội đồng kiểm tra, giáp hạch: triển khai theoquy định tại Điều 8 của Thông tứ số 15/2012/TT-BNV .

3. Làm hồ sơ của fan được xét tuyển chọn đặc biện pháp gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển chọn viên chức theo mẫu mã số 1 ban hành kèm theo Thông tư số15/2012/TT-BNV ;

b) bản sơ yếu lý kế hoạch tự thuật có xác nhận củacơ quan gồm thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp làm hồ sơ dự tuyển;

c) bạn dạng sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả họctập (có chứng thực) theo yêu ước của vị trí dự tuyển. Ngôi trường hợp tất cả văn bởi docơ sở đào tạo nước ngoài cấp đề nghị được công bệnh dịch thuật sang trọng tiếng Việt;

d) Giấy bệnh nhận sức khỏe còn cực hiếm sử dụngdo phòng ban y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhấn theo cơ chế của Bộ
Y tế chỉ dẫn khám sức khỏe;

đ) bạn dạng tự dấn xét, reviews của người được đềnghị xét tuyển đặc giải pháp về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và phiên bản sao các vẻ ngoài khen thưởng(nếu có);

e) phiên bản nhận xét và xác thực của fan đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị nơi fan đó công tác đối với trường thích hợp tiếp nhậntheo vẻ ngoài tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP .

4. Giấy tờ thủ tục xét tuyển chọn đặc cách viên chức:

a) Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức, fan đứngđầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thành lập Hội đồng kiểmtra, gần kề hạch xét tuyển quánh cách. Hội đồng kiểm tra, ngay cạnh hạch thực hiện kiểmtra về những điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng từ theo tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm buộc phải tuyển và thực hiện kiểm tra, sáthạch so với người dự tuyển theo quy định tại Điều 8 Thông tư số15/2012/TT-BNV .

b) bạn đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có thẩm quyềntuyển dụng viên chức bao gồm văn phiên bản đề nghị quản trị UBND tỉnh công nhận kết quảxét tuyển đặc cách. Văn phiên bản đề nghị yêu cầu do fan đứng đầu hoặc cấp phó của ngườiđứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ký, trong các số ấy nêu rõvị trí vấn đề làm cần tuyển dụng và cố nhiên biên phiên bản họp Hội đồng kiểm tra, sáthạch cùng hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển quánh cách.

c) Sở Nội vụ có trọng trách thẩm định vượt trìnhxét tuyển sệt cách trước khi trình quản trị UBND thức giấc công nhận tác dụng xét tuyểnđặc cách. Vào thời hạn trăng tròn ngày, kể từ ngày nhận được văn phiên bản đề nghị của cơquan tất cả thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức, Sở Nội vụ tất cả trách nhiệm:

- thẩm định hồ sơ, trình chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh công nhận hiệu quả xét tuyển đặc bí quyết viên chức theo ý kiến đề nghị của phòng ban cóthẩm quyền tuyển dụng viên chức. Trường thích hợp không đủ đk công dấn kết quảxét tuyển quánh cách, Sở Nội vụ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường đúng theo hồ sơ không đủ theo chế độ thìtrong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận được văn bạn dạng đề nghị, Sở Nội vụcó văn phiên bản đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xẻ sung,hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Ra quyết định tuyển dụng viên chức:

Căn cứ tác dụng xét tuyển chọn đặc phương pháp được quản trị Ủyban nhân dân tỉnh công nhận, bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyểndụng viên chức đưa ra quyết định việc tuyển dụng viên chức theo quy định.

Điều 9. đo lường và thống kê kỳ thi tuyển,xét tuyển viên chức.

1. Ban giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức(gọi tắt là Ban Giám sát) do quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh ra quyết định thành lậptheo ý kiến đề xuất của người đứng đầu Sở Nội vụ.

2. Yếu tố và con số thành viên Ban Giámsát:

a) nhân tố Ban Giám sát: Đại diện Sở Nội vụlà trưởng phòng ban Giám sát. Các thành viên khác bao hàm đại diện của các cơ quan
Thanh tra tỉnh, thay mặt cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức vàcác thay mặt đại diện khác (nếu cần).

b) số lượng thành viên Ban Giám sát: địa thế căn cứ quymô kỳ thi, kỳ xét tuyển viên chức, Sở Nội vụ khuyến nghị số lượng member Ban
Giám liền kề cho phù hợp.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Ban Giámsát:

a) trọng trách của Ban giám sát và đo lường kỳ thi tuyển viênchức thực hiện theo điều khoản tại Điều 18 của quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chứcban hành cố nhiên Thông tứ số 16/2012/TT-BNV ;

b) trọng trách của Ban giám sát và đo lường kỳ xét tuyển viênchức thực hiện theo công cụ tại Điều 25 của quy chế thi tuyển, xét tuyển chọn viênchức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV .

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ,BAN, NGÀNH TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nộivụ

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, góp Ủy ban nhândân tỉnh thống trị thống nhất bài toán tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lậptrên địa phận tỉnh Phú Yên, có nhiệm vụ như sau:

1. Là cơ quan sở tại tham mưu việc tuyển dụngviên chức trong trường vừa lòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh tổ chức việc tuyển dụng viên chức.

2. Trình quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh quyết địnhthành lập Hội đồng thi tuyển chọn hoặc xét tuyển viên chức bình thường toàn tỉnh; Hội đồngxét tuyển chọn đặc bí quyết viên chức; thành lập và hoạt động Ban đo lường và thống kê các kỳ thi tuyển, xét tuyểnviên chức.

3. Thẩm định hồ sơ xét tuyển đặc cách, trình Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận hiệu quả xét tuyển đặc biện pháp đối vớicác trường đúng theo đủ điều kiện theo quy định.

4. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra so với việctuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàntoàn tỉnh. Đình chỉ kỳ thi tuyển chọn viên chức của các cơ quan, đối chọi vị, địa phươngkhi thấy có dấu hiệu phạm luật quy định về tuyển chọn dụng và ý kiến đề xuất cấp tất cả thẩmquyền xem xét, xử lý.

5. Kiến nghị với chủ tịch UBND tỉnh giấc hủy quăng quật kếtquả tuyển dụng viên chức lúc phát hiện cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tuyển dụng gồm dấuhiệu không đúng phạm trong quá trình tuyển dụng.

6. Tổng hợp, report cấp bao gồm thẩm quyền về côngtác tuyển chọn dụng viên chức thức giấc Phú im theo quy định.

Điều 11. Nhiệm vụ của các Sở,ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp, trường bài bản thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh;Ủy ban dân chúng huyện, thị xã, thành phố

1. Gây ra kế hoạch tuyển dụng viên chức vàolàm câu hỏi tại những đơn vị sự nghiệp ở trong quyền quản lý theo quy định tuyển dụngtại cách thức này.

2. Tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển chọn theo kế hoạchvà thông tin bằng văn bạn dạng về lịch tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển chọn viên chức đến
Ban đo lường (Sở Nội vụ).

3. Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển chọn dụng viên chứccủa đơn vị mình gửi Sở Nội vụ theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trọng trách thihành

1. Người đứng đầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chứckiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Quy định này.

2. Người đứng đầu những sở, ban, ngành tỉnh; công ty tịchỦy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu nhiệm vụ thi hành lý lẽ này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướngmắc, fan đứng đầu những cơ quan, solo vị, địa phương phản ảnh về Sở Nội vụ nhằm tổnghợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định./.

PHỤ LỤC

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

1. Khái quát đặc điểm, câu chữ và đặc điểm hoạtđộng (bao bao gồm cả nguyên tố tác động) của đơn vị sự nghiệp công lập.

1.1. Đối tượng, phạm vi, tính chất, nội dung, cơchế hoạt động của đơn vị.

1.2. Những yếu tố tác động đến hoạt động vui chơi của đơnvị.

2. Sự quan trọng (lý do) thi tuyển chọn (hoặc xét tuyển).

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

1. Văn bạn dạng pháp lý về việc thành lập, quy địnhchức năng, trách nhiệm và tổ chức cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các văn phiên bản pháp lý về kiểm soát và điều chỉnh chức năng,nhiệm vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Văn bạn dạng quy định về quản ngại lý, tuyển chọn dụng viênchức.

4. Văn phiên bản phê coi sóc Đề án vị trí bài toán làm củađơn vị sự nghiệp của cấp gồm thẩm quyền...

Phần II

THI TUYỂN (HOẶC XÉT TUYỂN) VIÊN CHỨC

I. SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU CỦA TỪNG VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng, tên vị trí nên tuyển

a) Số lượng:

b) thương hiệu vị trí, số bạn cần tuyển:

2. Hiệ tượng tuyển (thi hoặc xét tuyển).

3. Yêu cầu đối với từng vị trí đề nghị tuyển (tuổi đời,yêu mong về học tập vấn, kinh nghiệm, các chứng chỉ, năng lực, kỹ năng...)